Activiteiten & Actueel

Presentatie:

Op 26 januari heeft het burgerinitiatief LeefbosWesland een presentatie gehouden bij de Raadswerkgroep leefomgeving. Hierin zijn acht politieke partijen een afvaardiging vertegenwoordigd. De vergaderingen zijn openbaar. Er zijn presentaties over onderwerpen die de leefomgeving aangaan.

Voor ons sprak de heer M. van Staalduinen, boomdeskundige, over boombeleid en na ons spraken nog de eigenaren van de schaapskuddes en Vitis Welzijn. Bijzonder dat het allemaal over de groene omgeving ging.

Aad van Uffelen en de voorzitter van Groei & bloei Westland, Anneke Duyvesteijn vertegenwoordigden het burgerinitiatief.
Helaas waren maar van 4 partijen een raadslid aanwezig, dat waren: CDA, Westland Verstandig, Groen Links en Partij van de Arbeid. 4 partijen vonden het dus niet de moeite blijkbaar. Wethouder Bram Meijer was ook aanwezig en ook de nieuwe wethouder Frank Rijneveen. Lees het hele verslag op aadvanuffelen.blogspot.nl/…/een-gezonde-leefomgeving

 

Petitie

Aad van Uffelen en voorzitter Anneke Duyvesteijn van Groei & Bloei Westland hebben dinsdagavond 15 november  de petitie voor een zogeheten Leefbos in Westland aangeboden aan burgemeester Van der Tak en de leden van de Westlandse gemeenteraad. Met het verzamelen van bijna 1300 handtekeningen hebben zij bereikt, dat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad komt.

Naaldwijker Aad Van Uffelen pleit al jarenlang voor meer groen in het Westland. Het is hem onder meer een doorn in het oog, dat er diverse nieuwbouwwijken zijn waar amper bomen langs de wegen staan. Vandaar hij is samen met Groei & Bloei Westland gekomen tot de beweging LeefbosWestland
Een verdubbeling van het huidige openbare groen is volgens LeefbosWestland minimaal noodzakelijk en er moeten bij de dorpen meer bos/parken komen en ook een centraal bos in Westland. Dit centraal gelegen Leefbos zou een omvang van circa 50 hectare moeten krijgen.

 

Aanbiedingstekst Burgerinitiatief LeefbosWestland  - 15 november 2016
Anneke Duyvesteijn, Groei & Bloei Westland - mede Petitionaris LeefbosWestland

Tijdens de Nationale boomfeestdag  op 16 maart,  is ons plan voor LeefbosWestland gelanceerd. Dit plan was de aanzet tot het indienen van een petitie, waarin wij pleiten voor meer en beter openbaar groen. Nu in de maand november, waarin ook  de Nationale boomplantdag valt en traditioneel veel bomen worden geplant, doet het ons deugd u deze petitie, die inmiddels door 1286 mensen is ondertekend, te kunnen overhandigen.

Dat wij deze petitie hier nu aanbieden is niet voor niets, al is het alleen al in het licht van het laatste negatieve nieuws over de luchtkwaliteit in Westland, waaraan het AD onlangs nog aandacht heeft besteed.

Onze vraag om meer en beter openbaar groen hangt ook samen met de problematiek rond het oppervlaktewater en  de wateroverlast door zware buien veroorzaakt door een veranderend klimaat.

Als Groei & Bloei proberen wij ook  ons steentje bij te dragen, denkt u aan de oproep tot het plaatsen van regentonnen en onze strijd tegen de vergrijzing van privétuinen door het initiatief Tegel eruit, plant erin! Een groene leefomgeving is immers een gezonde leefomgeving.

Met onze blik naar de toekomst en het feit, dat Westland voor 90 %  is volgebouwd en verhard en  daarmee het dichtst bebouwde gebied in Europa is, vinden we,  dat het met slechts 25 vierkante meter en  0.3 boom per inwoner anders moet en dat minimaal de eis van de Verenigde naties van 48 vierkante meter per inwoner moet worden gehaald.

Dit burgerinitiatief pleit voor: meer en beter openbaar groen,  meer ruimte voor groen in nieuwbouwwijken, groene straten en wegen, kwalitatief goed recreatiegroen bij iedere dorpskern. Daarnaast pleiten wij ook voor de aanleg van een leefbos, zodat Westland tegemoet komt aan de minimale eis van de VN.

Aanbiedingstekst Burgerinitiatief LeefbosWestland     15 november 2016 - Aad van Uffelen, mede petitionaris Leefbos Westland

Het leefbos is een bospark, een unieke collectie bomen, struiken, heesters, vaste planten, water, grassen, stinzenplanten, mossen en varens. Het is een natuurbos, maar ook een park waar mensen in alle jaargetijden kunnen genieten van de variatie aan groen, bloemen en kleuren. Men kan er wandelen, sporten, denken en tot rust komen. Ook natuurbegraven, een openlucht theater, beleef- en ontdekpaden, natuurspel voor de kleintjes, kabouterpaden en nog veel meer.

Onze petitie gaat ook over de Westlandse kust, want die maakt een belangrijk onderdeel uit van de natuur en het groen in Westland. De kust heeft veel kwaliteiten zoals: natuurlijke waarden, biodiversiteit, weidse uitzichten, ruimte, ongereptheid,
dynamiek, familiestrand, gebruiksmogelijkheden zoals zonnen, wandelen en paard rijden. Belangrijk als vrijplaats en het is vormend en genezend.
Behoud, beheer en versterking van natuurwaarden moeten centraal staan.
Beleid moet aansluiten bij het NatuurNetwerk Nederland en het Kustpact.

  • Een mooie unieke kust, behouden voor de natuur en de burgers.
  • Het achterland dat vergroent.
  • Westland in balans tussen economie, wonen, leven, sporten en ontspannen.
  • Méér ruimte voor water en groen zodat een duurzame toekomst wordt verzekerd.

Dit plan LeefbosWestland vraagt een toekomstgerichte, geïntegreerde visie op groen, de openbare ruimte, duurzaamheid en leefbaarheid. Economie, groen en blauw moeten in balans komen.

Wij vragen u dan ook de volgende samenhangende beleidsplannen te ontwikken:

  • Een groenvisie voor de lange termijn; een groenstructuurplan; groenbeheerplannen; een kustvisie; een biodiversiteitsvisie;
  • Verantwoorde bestemmingsplannen met balans naar duurzame ruimtelijke kwaliteit en schoonheid.
  • Mensen hebben recht op gezonde lucht, ruimte, een duurzame groene omgeving en schoonheid.  
  • U bepaalt of Westland wel of niet een gezonde, mooie gemeente wordt met voldoende goed groen om leefbaarheid, kwaliteit en schoonheid te garanderen.
  • Het gaat niet alleen over bomen of economie, maar ook over emoties, draagvlak en vertrouwen.


Wij bieden onze petitie met veel genoegen  aan. Wij vragen u, het College en de Raad er alles aan te doen om wat in de petitie staat te realiseren.
Wij burgers willen bij het debat daarover worden betrokken.

Aanbieding boom:
Wij bieden u en de gemeente hierbij symbolisch een boom aan via deze
Cupressus macrocarpa 'Goldcrest' een veel geteeld Westlands product, meestal als kamerplant.
Een conifeer met zuilvormige groei. Het wordt buiten een aanwezige boom met geel tot geelgroen blad. Hij is winterhard en groenblijvend en komt het beste tot zijn recht als solitair. Hij gedijt goed op droge tot vochthoudende, goed doorlatende, lichtzure grond en hij houdt van de volle zon, liefst uit de wind.
U mag deze boom in uw eigen tuin zetten of in het gemeenteplantsoen.

Wij bieden de gemeente binnenkort een boom aan die symbool staat voor een groener Westland.

 

 

 

 

Petitie LeefbosWestland aangeboden aan B & W Westland 15.11.2016

Handtekeningen gevraagd voor initiatief Leefbos Westland

Hieronder vindt u het verzoek van Aad van Uffelen om het ondersteuningsformulier in te vullen voor het realiseren van het Leefbos Westland (meer informatie verder op de pagina):

Beste leden van Groei & Bloei:

Steunt u ons, graag! Het kost u niets, dan alleen uw handtekening zetten zodat de gemeente het plan verplicht moet behandelen. Op het moment van aanbieding aan de gemeente maken we alle details van het LeefbosWestland bekend.  Wij hopen dat u behalve uw eigen handtekening ook minimaal 10 andere Westlanders wilt vragen te tekenen, op een apart formuliertje graag.

Dit kunt u indienen op Schepen 6   2671HN  Naaldwijk

Andere inleverpunten worden zo spoedig mogelijk op de facebookpagina LeefbosWestland vermeld.

Wij hopen dat u mee doet en zo snel mogelijk de formuliertjes wilt inleveren.
Wij streven er naar eind april alles formulieren met handtekening binnen te hebben.
Dan kan het nog voor het zomerreces aan de raad worden aangeboden.

Namens het initiatiefcomité LeefbosWestland

Aad van Uffelen

Het te ondertekenen formulier vindt u hieronder. Graag uitprinten en indien mogelijk door meerdere personen laten ondertekenen. Als u allemaal meehelpt, komen we snel aan het benodigde aantal ondertekenaars!

P.s.

U kunt de formulieren met handtekeningen ook inleveren bij: Schubertstraat 4, Naaldwijk

Persbericht Leefbos Westland d.d. 16 maart 2016 / Nationale Boomfeestdag


Wilt u dat ook, een nieuw bos midden in Westland, om te recreëren en als groene long in onze
volgebouwde gemeente en ook om te begraven? Dat kan, er is een plan.
Westland kan in 2030 van minst groene, een mooie groene gezonde gemeente zijn, waar het
fijn is te wonen, werken en waar kinderen gezond op groeien. Hoe mooi past dat in het
beleid om een duurzame gemeente te worden en wat een prachtig promotieargument van
Westland. Dit plan is een bijdrage aan de Nationale Boomfeestdag 2016


Groene levenskracht
Groen is levenskracht, essentieel voor alle leven op aarde. Door klimaatproblemen,
hittestress en wateroverlast is meer groen van levensbelang. Een klimaatbos, meer bomen
en groen, het is nodig in de transitie naar een duurzame gemeente en verbetering van de
leefkwaliteit en gezonde lucht. Economisch gezien is groen belangrijk omdat dit de
aantrekkelijkheid van het gebied vergroot, de waarde van huizen stijgt, de gemeente meer
inkomsten heeft en mensen gezonder worden, dus minder zorgkosten voor de gemeente.
Een bos moet bereikbaar zijn, tussen de mensen, een bos voor iedereen. Ook voor het
toerisme en recreatie, wandelaars, mountainbikers, paardenliefhebbers e.d. is meer groen
van levensbelang. Veel goede redenen om te vergroenen en dit bos aan te leggen.
Met dit unieke leefbos neemt het aantal vierkante meters groen per inwoner met enkele
meters toe, zelfs dan nog is Westland arm aan groen. Maar elke stap in de goede richting
verbetert het leef‐ en woongenot en de leefbaarheid, de economische kwaliteit en waarde.
Samenwerken voor dit leefbos met Natuurmonumenten en/of het Zuid Hollands landschap,
biedt kansen om eeuwig blijvend groen te ontwikkelen en optimaal te beheren.


Dit is de filosofie van 'De Groene Stad' : 'Goed Groen'

 Gaat sociale verloedering tegen
 Is een deeloplossing voor lucht‐ en waterproblematiek
 Maakt het gebied attractiever
 Groen stelt economische ontwikkeling van het verstedelijkte gebied veilig.
Bos en natuur per Nederlander in 2014
Nederland behoort tot de minst groene landen van de EU. In de Randstad is er gemiddeld
104.7 m2groen per inwoner. Gemeente Westland heeft slechts 25 m2groen per inwoner en
dat groen is slecht bereikbaar omdat het niet dicht bij de mensen ligt. En groen is nog geen
natuur!
(het Nederlands landelijk minimum is 75 meter en de VN schrijft als leefminimum 48 meter
voor)
Het leefbos Westland
Dit is een bospark met een unieke collectie bomen. En veel struiken, heesters, vaste planten,
water, grassen, stinzeplanten en varens. Het kan er in harmonie groeien zodat een prachtige
biodiverse omgeving ontstaat. Het is een natuurbos, maar ook een wandelpark waar mensen
in alle jaargetijden kunnen genieten van de variatie aan groen, bloemen en kleuren, men kan
er wandelen, sporten en tot rust komen.
Natuurbegraven
Het is ook een bijzondere natuurbegraafplaats. Een plek met een eigen boom welke al bij de
geboorte kan worden geplant. Een prachtig levenspunt om tot rust te komen in een jachtig
leven, te praten, denken, schrijven of dichten, te mediteren en te worden begraven.
Steeds meer gemeenten hebben een natuurbegraafplaats dat gelijk park is of gewoon wilde
natuur. Geen kort gemaaid gras, maar een echte natuurbegraafplaats met wandelfietspaden.
Een groene plek in een kale industriële wereld van glas, beton en staal waar
mensen weer mens kunnen zijn in een klein stukje natuurpark.
Het leefbos wil hoogwaardig groen bieden om van de geboorte tot de dood te genieten van
het groen, de bloemen en planten en vooral ook van de rust en de schone lucht. En u levert
al vanaf de geboorte, als u een boom plant voor uw kind, een bijdrage aan natuurbehoud en
een leefbare omgeving. Onder uw eigen boom rusten tijdens het leven en na de dood, wie
wil dat niet?
Weet dat dit unieke bos van 50 ha. slechts 0,55 % van het Westlands grondgebied omvat,
het is lang niet toereikend om al het verloren groen dat is gekapt voor woningbouw,
bedrijven en wegaanleg te compenseren. Als we dat zouden doen dan zou het bos minstens
250 ha. groot moeten zijn. Er is geen reden te bedenken dit bos niet aan te leggen.
Belangstelling, wilt u meer weten, wij leggen het u graag uit.
Vraag het gratis document Leefbos Westland aan.
Stuur een mail naar: leefbos westland
bomenwestland@gmail.com
Dit plan is een burgerbijdrage voor Nationale boomfeestdag 2016 voor de gemeente
Westland.
Wij hopen dat het een breed gedragen burgerinitiatief mag worden

Persbericht Leefbos Westland

meer
22
Feb
Een groen visioen - Blik op de tuin (890)
20
Feb
Paars Gras